Privacyverklaring

AVG privacy regeling

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een  (handgeschreven) dossier aanleg. Dit is ook wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook zullen in het  dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik , na uw expliciete toestemming , b.v heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts, specialist . indien van toepassing

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming , tijdens eventuele afwezigheid.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen

Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil of moet maken , dan zal ik eerst u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet Behandelovereenkomst wordt vereist,  20 jaar bewaard.

Uw rechten en plichten:

 • recht op duidelijke informatie over eventuele onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand
 • recht om geen informatie te hebben
 • u heeft ten alle tijden recht op inzage in het dossier en een kopie daarvan
 • recht om fouten in het medisch dossier te herstellen
 • recht om een eigen verklaring aan het medisch dossier te laten toevoegen
 • recht om medische gegevens uit het dossier te laten vernietigen
 • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
 • recht op een second opinion van een ander zorgverlener dan de behandelende zorgverlener

Een patiënt/cliënt heeft de verplichting de behandelaar zo goed te informeren en verleent medewerking die nodig is voor een goede zorgverlening en moet de behandelaar of zorginstelling betalen voor de geleverde zorg.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door uw zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals craniosacraal therapie of natuurgeneeskundig consult
 • de kosten van het consult